Tuindieren voor dieren: Vogels

terug

De veren van vogels
De snavelvorm van vogels
Waarom zingen vogels?
Vogeltrek
Wintervoedering van vogels
Voedertafels voor vogels
Drink- en badderbakje voor vogels
Broedplaatsen voor vogels
Nestkasten voor holenbroeders
Nestkast voor de Boomkruiper
Nestkasten voor halfholenbroeders
Neststenen voor zwaluwen
Soorten
Blauwe reiger
Ardea cinerea
Boerenzwaluw
Hirunda rustica
Boomkruiper
Certhia brachydactyla
Braamsluiper
Sylvia curruca
Buizerd
Buteo buteo
Ekster
Pica pica
Fitis
Phylloscopus trochilus
Gierzwaluw
Apus apus
Goudhaantje
Regulus regulus
Groenling
Carduelis chloris
Grote bonte specht
Dendrocopos major
Heggemus
Prunella modularis
Holenduif
Columba oenas
Houtduif
Columba palumbus
Huismus
Passer domesticus
Huiszwaluw
Delichon urbica
Kauw
Corvus monedula
Keep
Fringilla montifringilla
Kokmeeuw
Larus rudibundes
Kolgans
Anser albifrons
Koolmees
Parus major
Koperwiek
Turdus iliacus
Kramsvogel
Turdus pilaris
Merel
Triturus vulgaris
Pimpelmees
Parus caeruleus
Putter
Carduelis carduelis
Ringmus
Passer montanus
Roodborst
Erithacus rubecula
Scholekster
Haematopus ostralegus
Sijs
Carduelis spinus
Sperwer
Accipiter nisus
Spreeuw
Strurnus vulgaris
Staartmees
Aegithalos caudatus
Stads- of Postduif
Columba livia domestica
Tjiftjaf
Phylloscopus collymbita
Torenvalk
Falco tinnunculus
Tuinfluiter
Sylvia borin
Turkse tortel
Streptopelia decaocto
Vink
Fringilla coelebs
Vlaamse gaai
Garrulus glandarius
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
Witte kwikstwaart
Motacilla alba
Zanglijster
Turdus philomelos
Zilvermeeuw en Stormmeeuw
Larua argentatus en L. canus
Zwarte roodstaart
Phoenicurus ochruros
Zwartkop
Sylvia atricapilla